Desert

Bjarne Riesto, Photographer. Picture stock.

White horizon / Etosha pan. Namibia
White horizon / Etosha pan. Namibia : / Keywords: africa, afrika, desert, etosha, horisont, horizon, landscape, landskap, namibia, natur, nature, öken, ørken
Ref: 10121941
Bjarne Riesto